Algemene Voorwaarden Leading Potentials

1. Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Leading Potentials gevestigd aan de Middelwijkstraat 53, 3764 CD te Soest, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 55464165. 
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de Ondernemer.
Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.
Diensten: alle door Ondernemer aangeboden en verrichte diensten zowel online als offline, waaronder het aanbieden van trainingen, cursussen, webinars en coaching.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leading Potentials, op alle overeenkomsten die Leading Potentials sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Leading Potentials wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Leading Potentials zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van Leading Potentials.
2.3 Als Opdrachtgever aan Leading Potentials mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, gaat Leading Potentials uit van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding hierop gebaseerd worden.

3. Prijs

3.1 Leading Potentials is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Leading Potentials brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte waarna de nieuwe prijs van toepassing zal zijn. 
3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de door Leading Potentials verleende diensten.

5. Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

5.2 Leading Potentials behandelt informatie die zij in het kader van het verlenen van de Diensten ontvangt vertrouwelijk.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Leading Potentials behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leading Potentials noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Leading Potentials voor Opdrachtgever uitvoert.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Leading Potentials voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Leading Potentials verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.
7.2 Leading Potentials spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te bereiken.
7.3 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Leading Potentials gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten
waarmee Leading Potentials haar dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Leading Potentials heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomendeomstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
8.3 Omstandigheden die een overmacht situatie voor Leading Potentials opleveren zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

9. Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan Leading Potentials verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Leading Potentials gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dienovereenkomstig aanpassen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 15 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is
geschied, treedt automatisch verzuim in.
10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Leading Potentials een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt
hij direct in verzuim. Leading Potentials heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Leading Potentials in staat van faillissement geraakt. 
10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
10.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan Leading Potentials alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 
10.6 Indien Leading Potentials in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

11. Ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Leading Potentials gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Leading Potentials gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Leading Potentials is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Leading Potentials toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 
11.3 Leading Potentials is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade (direct of indirect) aan opdrachtgever.
11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Leading Potentials onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft Leading Potentials het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Leading Potentials het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12. Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Leading Potentials, nadat afnemer de gebreken van een product of tekortkoming in een dienst heeft geconstateerd.
12.2 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere opdrachtgever art. 10.1 tweede volzin van deze algemene voorwaarden niet van toepassing. 
12.3 Bij Leading Potentials, ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Leading Potentials, binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Leading Potentials, op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere opdrachtgever is de
verjaringstermijn twaalf maanden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Leading Potentials, is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Leading Potentials, toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdracht; voor vergoeding komt alleen in aanmerking
die schade waartegen Leading Potentials, verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. Indirecte schade is uitgesloten. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
13.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
13.1b De aansprakelijkheid van Leading Potentials, is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht, danwel tot de te vergoeden schade die de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert, welke van de twee het laagste is.
13.1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Leading Potentials, nimmer aansprakelijk.
13. 1d De door Leading Potentials te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
13.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp Leading Potentials, gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Leading Potentials, bevoegd kennis te nemen van geschillen. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst up to date gemaakt in juli 2023.